Výtvarný kroužek– je vhodný pro všechny kreativní děti, které rády kreslí. Nejčastěji se začíná kresbou. Tužkou, pastelem či křídou. Poté se přechází na malbu vodovými barvami. Manuálně zručné děti mohou navštěvovat kroužek keramiky, ve kterém se naučí základy tvarování hlíny. Výtvarný kroužek bývá pro dítě průvodcem převážně až do devátého ročníku. Jeho absolventi velice často přecházejí na umělecké školy.
Zájmový přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek– je oblíben mezi hloubavými dětmi, které mají rády přírodu. A vyhledávají její tajemství. Většina schůzek tohoto kroužku probíhá venku. Tam se toho o přírodě děti nejvíc dozvědí. V zimních měsících, pokud počasí nedovolí, si často promítají ve školní učebně přírodovědné filmy. O kterých následně vedou odborné debaty.
Sportovní kroužek– bývá vyhledáván sportovně nadanými dětmi. Během prvního roku se děti rozdělí do sportovních skupin, které jsou jejich zaměření nejbližší. Pro děvčata to bývá balet a gymnastika. Kluci raději volí týmové sporty, jako je fotbal, hokej, volejbal či košíková. Atletika bývá navštěvována jak děvčaty, tak kluky. Stejně jako tenis a badminton. Sportovní zájmový kroužek často bývá líhní mladých talentů. Kteří ve sportu pokračují i po ukončení školní docházky.
Pěvecký kroužek– vyžaduje od svých členů pěvecký talent. Hudební sluch je nutný pro všechny děti, které se do kroužku přihlásí. Pro malé zpěváky jsou na začátku přehrávány jednoduché lidové písničky na piano. Které doprovodí svým zpěvem. Už po půl roce zvládnou i vícehlasé skladby. Kterými osvěží slavnost na konci školního roku.
Zájmový výtvarný kroužek
Dramaticky kroužek– naučí děti správné mluvě, pohybu a zmenší jejich ostych při veřejném vystupování. Což ocení i v dalších školních oborech. Při nacvičování divadelních kusů se vytváří stmelený kolektiv, který učí se podřídit kolektivnímu výkonu. Součástí nácviku správné mluvy je i přednes poezie. Čímž si děti rozšíří i kulturní rozhled.